Vedtægter

Foreningen  Højbo Musikskole - kreativ fritid har til formål at tilbyde undervisning i musik og andre kreative fag til børn og unge.

Skolen ønsker at udvikle elevernes musiske/ kreative evner og herved medvirke til deres personlige udvikling, samt øge elevernes  forståelse af sig selv, som en del af et musisk/ kreativt fællesskab.

Skolen ønsker samtidig at bidrage til det musisk/ kreative miljø i lokal-området.

Vedtægter for Højbo Musikskole –

kreativ fritid


§ 1. Navn og status: Foreningens navn er Højbo Musikskole – kreativ fritid, og foreningen  har hjemsted på

        Højbo Friskole, Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev. Kalundborg Kommune.


§ 2. Højbo musikskole har til formål:


•At tilbyde undervisning i musik og andre musisk-kreative fag til børn og unge.


•At udvikle elevernes kreative evner indenfor for musikalske og kreative udtryk og skabe forudsætning for

  livslang aktiv deltagelse i musiklivet, både som udøvende og lyttende.


•At bibringe den enkelte instrumentale, vokale og kreative færdigheder, som giver mulighed for den personlige

udvikling, såvel i fællesskabet, som individuelt.


•Gennem beskæftigelsen med det  kreative at tage hånd om den enkelte elevs forudsætning og talent og   

herved udvikle elevens personlighed.


•At virke til at fremme musikmiljøet og det musisk-kreative miljø i lokalområdet.


Definition af kreative fag: defineres bredt, så det dækker både billed-,skrive- og fortælleværksted, drama,  dans,yoga, basket, skak og lignende.


§ 3.  Forældrekredsen: Forældrekredsen består af de forældre, aktive som passive, der er medlem af foreningen. Medlemsskabet er først gældende, når det årlige medlemskontigent er betalt. Kontigentet

udgør for børn kr. 200 og voksne kr. 20.


§ 4.  Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af

         forældrekredsens medlemmer.


Stk. 1. Der afholdes generalforsamling hvert forår. Generalforsamlingen indkaldes via foreningens 

hjemmeside og som opslag på Skoleporten Højbo Friskole.


Stk 2. Dagsorden for generalforsamling:

-Bestyrelsens beretning: fremlæggelse + godkendelse

-Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

-Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant og  revisor.

-Indkomne forslag

-Evt.


Stk. 3. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, –

                     hvis det ønskes, ved skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

                     uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Hvert medlem af forældrekredsen har en stemme.


Stk. 4. Generalforsamlingen ansætter musikskolelederen.


Stk. 5. Generalforsamlingen kan afskedige musikskolelederen.


Stk. 6.Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og indkaldes såfremt

1/3 af forældrekredsen, jvnf. § 3, fremsætter begrundet anmodning herom til

formanden for bestyrelsen. Der indkaldes via opslag på Skoleporten Højbo Friskole af

bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.