Vedtægter

Foreningen  Højbo Musikskole - kreativ fritid har til formål at tilbyde undervisning i musik og andre kreative fag til børn og unge.

Skolen ønsker at udvikle elevernes musiske/ kreative evner og herved medvirke til deres personlige udvikling, samt øge elevernes  forståelse af sig selv, som en del af et musisk/ kreativt fællesskab.

Skolen ønsker samtidig at bidrage til det musisk/ kreative miljø i lokal-området.

Vedtægter for Højbo Musikskole –

kreativ fritid


§ 1. Navn og status: Foreningens navn er Højbo Musikskole – kreativ fritid, og foreningen  har hjemsted på

        Højbo Friskole, Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev. Kalundborg Kommune.


§ 2. Højbo musikskole har til formål:


•At tilbyde undervisning i musik og andre musisk-kreative fag til børn og unge.


•At udvikle elevernes kreative evner indenfor for musikalske og kreative udtryk og skabe forudsætning for

  livslang aktiv deltagelse i musiklivet, både som udøvende og lyttende.


•At bibringe den enkelte instrumentale, vokale og kreative færdigheder, som giver mulighed for den personlige

udvikling, såvel i fællesskabet, som individuelt.


•Gennem beskæftigelsen med det  kreative at tage hånd om den enkelte elevs forudsætning og talent og   

herved udvikle elevens personlighed.


•At virke til at fremme musikmiljøet og det musisk-kreative miljø i lokalområdet.


Definition af kreative fag: defineres bredt, så det dækker både billed-,skrive- og fortælleværksted, drama,  dans,yoga, basket, skak og lignende.


§ 3.  Forældrekredsen: Forældrekredsen består af de forældre, aktive som passive, der er medlem af foreningen. Medlemsskabet er først gældende, når det årlige medlemskontigent er betalt. Kontigentet

udgør for børn kr. 200 og voksne kr. 20.


§ 4.  Generalforsamling: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og består af

         forældrekredsens medlemmer.


Stk. 1. Der afholdes generalforsamling hvert forår. Generalforsamlingen indkaldes via foreningens 

hjemmeside og som opslag på Skoleporten Højbo Friskole.


Stk 2. Dagsorden for generalforsamling:

-Bestyrelsens beretning: fremlæggelse + godkendelse

-Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.

-Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant og  revisor.

-Indkomne forslag

-Evt.


Stk. 3. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal, –

                     hvis det ønskes, ved skriftlig afstemning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

                     uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal.

Hvert medlem af forældrekredsen har en stemme.


Stk. 4. Generalforsamlingen ansætter musikskolelederen.


Stk. 5. Generalforsamlingen kan afskedige musikskolelederen.


Stk. 6.Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og indkaldes såfremt

1/3 af forældrekredsen, jvnf. § 3, fremsætter begrundet anmodning herom til

formanden for bestyrelsen. Der indkaldes via opslag på Skoleporten Højbo Friskole af

bestyrelsen med mindst 14 dages varsel.


§9 – Økonomi, budget og regnskab:  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.


Stk. 1  Den udarbejder hvert år et regnskab til generalforsamlingen, det udarbejdes af  Højbo

Friskoles administrative leder, som tilkøbt arbejde.


stk. 2  Regnskabet revideres af uvildig person  umiddelbart efter regnskabsårets afslutning.

           Personen vælges af generalforsamlingen.Stk. 3  Musikskolelederen udarbejder budgetforslag til bestyrelsen.


Stk. 4  Højbo Musikskole –  kreativ fritid hæfter alene med sin formue for de

forpligtelser, som musikskolelederen og bestyrelsen lovligt pådrager foreningen. Evt.

overskud på driften anvendes til det i § 2 nævnte formål.


Stk. 5  Foreningen er en selvstændig juridisk person, som hæfter for sine egne forpligtelser.

Musikskolelederen, bestyrelsen eller foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.


§ 10 – Vedtægter


Ændringer i vedtægter kan kun ske efter vedtagelse på to på hinanden følgende

generalforsamlinger, med mindst 21 dages mellemrum. Afstemningen foregår ved

almindelig  stemmeflertal.


§ 11 – Ophør

  Beslutning om nedlæggelse af foreningen  træffes på generalforsamlingen efter

  indstilling fra  bestyrelsen.


Stk. 1  Højbo Musikskole – kreativ fritids drift skal indstilles, hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede,

på to på hinanden følgende generalforsamlinger,beslutter sig for foreningens ophør.


Stk. 2  Generalforsamlingerne skal afholdes med mindst 14 dages mellemrum.


Stk. 3  Viser en opgørelse ved foreningens ophør, at der fremkommer en nettoformue, når

alle kreditorer er betalt, tilfalder formuen et almennyttigt formål.


Stk. 4  Bestyrelsen skal, ved foreningens nedlæggelse, fungere videre, indtil den økonomiske

afvikling af aktiver og passiver er tilendebragt.


Vedtægterne er vedtaget ved den stiftende generalforsamling d. 1. april 2014


§ 5. – Bestyrelsens sammensætning:


Stk.1. Bestyrelsen består af 3 medlemmer, der vælges blandt forældrekredsen +

der udpeges en suppleant til bestyrelsen.


Stk.2  Bestyrelsens medlemmer + suppleant udpeges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.


Stk. 3. Musiklskolelederen, samt en underviser ved Højbo Musikskole, deltager i bestyrelsens

møder uden stemmeret.


§6 – Bestyrelsens arbejde og ansvar:


Stk. 1.Bestyrelsen har ansvaret for Højbo Musikskole – kreative fritids

                    virksomhed.


Stk. 2.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


Stk. 3. Bestyrelsen skal sikre samarbejde mellem hjemmene og skolen.


§7 -  Bestyrelsesmøder:


Bestyrelsesmøder afholdes 2 gange årligt. Tidspunkt for møderne

aftales  efter generalforsamlingen. Formanden udsender  dagsorden via mail,  senest

14 dage før bestyrelsesmødet.


stk. 1  Medlemmer af bestyrelsen kan begære afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Begæringen skal være skriftlig og være vedlagt en dagsorden. Formanden indkalder

bestyrelsen snarest muligt efter begæringen.


Stk. 2  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de stemmeberettigede

medlemmer  er til stede.


Stk. 3  Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stem-

melighed er formandens stemme udslagsgivende.


Stk. 4  Der tages skriftligt referat af bestyrelsesmøderne af den valgte faste referent.

Referatet er tilgængeligt på musikskolens hjemmeside.


§8 – Musikskolelederen og skolens daglige drift:


Musikskolelederen har det pædagogiske og administrative ansvar for tilrettelæggelsen

og afvikling af Højbo Musikskole –   kreativ fritids undervisning, overfor

bestyrelsen og i overensstemmelse med foreningens vedtægter.


Stk. 1  Musikskolelederen står for  ansættelse og afskedigelse af  skolens lærere.Copyright © All Rights Reserved